ประกาศสอบราคา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 27 มีนาคม 2560
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธาราม 06 ธันวาคม 2559
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง 16 กันยายน 2559
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเเละครุภัณฑ์การเกษตร 04 ธันวาคม 2558
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 02 ธันวาคม 2558
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 19 ตุลาคม 2558
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ 20 มกราคม 2558
สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุุวิทยาศาสตร์ 22 ธันวาคม 2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม 11 พฤศจิกายน 2557