ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558 (ใหม่)

1. รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากร

   1) แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

   2) แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

   3) แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

   4) แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

   5) แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

   6) แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเอง

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร

    1) หลักฐานการวางแผน

       - โครงการพัฒนาบุคลากร

    2) หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

       - รายงานการประชุม

       - รายชื่อผู้เข้าประชุม

       - หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร

       - ลายมือชื่อผู้รับทราบแผน

3. หลักฐานการดำเนินการ

    1) หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

    2) ลายมือชื่อผู้เข้ารับอบรม

    3) รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

    4) เนื้อหาการอบรม

    5) แบบประเมินผลโครงการ

    6) แบบประเมินผลวิทยากร

    7) ประกาศนียบัตร

4. หลักฐานการประเมินและติดตามผล

    1) แบบรายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล

    2) การประเมินผลฝึกอบรมด้านสมรรถนะ