ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

1. รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากร

    - แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามผลการประเมินผลการปฎิบัติงาน

    - แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนา           รายบุคคล(IDP) : ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการ

    - แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนา           รายบุคคล(IDP) : สมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา

    - แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : ข้าราชการ

    - แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : พนักงานราชการ

   - แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร

    2.1 หลักฐานการวางแผน

        -โครงการพัฒนาบุคลากร 

    2.2 หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

        - รายงานการประชุม

        - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

        - หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร

        - รายมือชื่อผู้รับแผน

3. หลักฐานการดำเนินการ

    - หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

    - รายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม

    - รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

    -  เนื้อหาการอบรม

    - แบบประเมินผลโครงการ

    - ใบประกาศนียบัตร

4. หลักฐานการประเมินและติดตาม

    -  เกณฑ์การประเมิน

    - สรุปรายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล

    - สรุปรายงานการติดตามผลการฝึกอบรม

    - สรุปผลการประเมินผลการฝึกอบรม