ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2558

1. รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากร
               1) แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
               2) แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
               3) แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
               4) แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)
               5) แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)
               6) แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเอง

           2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร
              1) หลักฐานการวางแผน
                  - โครงการพัฒนาบุคลากร
              2) หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
                  - รายงานการประชุม
                  - รายชื่อผู้เข้าประชุม
                  - หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร
                  - ลายมือชื่อผู้รับทราบแผน

          3. หลักฐานการดำเนินการ
             1) หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม
             2) ลายมือชื่อผู้เข้ารับอบรม
             3) รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม
             4) เนื้อหาการอบรม
             5) แบบประเมินผลโครงการ
             6) แบบประเมินผลวิทยากร
             7) ประกาศนียบัตร

         4. หลักฐานการประเมินและติดตามผล
            1) แบบรายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล
            2) การประเมินผลฝึกอบรมด้านสมรรถนะ