ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559

1. รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากร

   - แบบฟอร์มที่ 1

   - แบบฟอร์มที่ 2.1

   - แบบฟอร์มที่ 2.2

   - แบบฟอร์มที่ 3.1

   - แบบฟอร์มที่ 3.2

   - แบบฟอร์มที่ 4

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร

   2.1 หลักฐานการวางแผน

         - โครงการพัฒนาบุคลากร

   2.2 หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

         - รายงานการประชุม

         - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

         - หนังสือแจ้งผลการพัฒนาบุคลากร

         - ลายมือชื่อผู้รับทราบแผน

3. หลักฐานการดำเนินการ

    - หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

    - ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม

    - รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

    - เนื้อหาการอบรม

    - แบบประเมินผลโครงการ/วิทยาก

    - ประกาศนียบัตร

4. หลักฐานการประเมินและติดตามผล

    - แบบรายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล

    - การประเมินผลฝึกอบรมด้านสมรรถนะ