ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

Update.gif - 1.07 KB   1. รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากร

   - แบบฟอร์มที่ 1

   - แบบฟอร์มที่ 2.1

   - แบบฟอร์มที่ 2.2

   - แบบฟอร์มที่ 3.1

   - แบบฟอร์มที่ 3.2

   - แบบฟอร์มที่ 4

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร

   2.1 หลักฐานการวางแผน

        - โครงการพัฒนาบุคลากร

   2.2 หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

        - รายงานการประชุม

        - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

        - หนังสือรายงานผลการพัฒนาบุคลากร

        - ลายมือชื่อผู้รับทราบแผน

3. หลักฐานการดำเนินการ

    - หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม

    - ลายมือชื่อผู้เข้ารับการอบรม

    - รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

   - เนื้อหาการอบรม

   - แบบประเมินผลโครงการ/วิทยากร

   - ประกาศนียบัตร

4. หลักฐานการประเมินผละติดตามผล

   - แบบรายงานการติดตามผลการฝึกอบรมรายบุคคล

   - การประเมินผลฝึกอบรมด้านสมรรถนะ