ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

1. รายงานแผน/ผลการพัฒนาบุคลากร

    1) แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

    2) แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน/ผลพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

    3) แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

    4) แบบฟอร์มที่ 3.1 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ข้าราชการ)

    5) แบบฟอร์มที่ 3.2 สรุปรายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (พนักงานราชการ)

    6) แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเอง

2. กระบวนการพัฒนาบุคลากร

    1) หลักฐานการวางแผน

       - โครงการพัฒนาบุคลากร

    2) หลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

       - รายงานการประชุม

       - รายชื่อผู้เข้าประชุม

       - หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร

       - รายมือชื่อผู้รับทราบแผน

3. หลักฐานการดำเนินการ

    1) หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม

    2) รายมือชื่อผู้เข้ารับอบรม

    3) รูปภาพกิจกรรมการฝึกอบรม

    4) เนื้อหาการอบรม

    5) แบบประเมินผลโครงกา

    6) แบบประเมินผลวิทยากร

    7) ประกาศนียบัตร

4. หลักฐานการประเมินและติดตามผล

    1) เกรณ์การประเมิน

    2) แบบสรุปติดตามผล

    3) แบบรายงานการติดตามผลการฝึกอบรม

    4) แบบการประเมินผลฝึกอบรมด้านรายบุคคล