ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2561

  Update.gif - 1.07 KB  แผนการพัฒนาบุคลกรรอบที่ 1/2561 

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

    - แบบฟอร์ม  A

    - แบบฟอร์ม  B

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ (COP)

    2.1 หลักฐานการวางแผน

          - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          - แผนปฎิบัติการชุมชนนักปฎิบัติ

          - รายงานการประชุม

          - หนังสือแจ้งเข้าร่วมประชุม

          - หนังสือแจ้งแผน

    2.2 หลักฐานการดำเนินงาน

          - เนื้อหาอบรม

          - ภาพการอบรม

          - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

    2.3 หลักฐานการประเมินการเรียนรู้

          -  แบบทดสอบ

          - แบบประเมินผลโครงการ

    2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          - แบบฟอร์มการประเมิน

          - สรุปผลการประเมิน