ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2561

 Update.gif - 1.07 KB       แผนการพัฒนาบุคลากรรอบ 2/2561

1. การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

   แบบฟอร์ม A

    -  แบบฟอร์ม B

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

    2.1 หลักฐานการวางแผน

        - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

        - รายงานการประชุม

        - หนังสือแจ้งเข้าร่วมประชุม

    2.2 หลักฐานการดำเนินงาน

        - เนื้อหาอบรม

        - ภาพการอบรม

        - รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

    2.3 หลักฐานการประเมินการเรียนรู้

        - แบบทดสอบ

        - แบบประเมินผลโครงการ

    2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

        - แบบฟอร์มการประเมิน

        - แบบสรุปผลการประเมิน