อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตอาหารสัตว์

1. อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขายอาหารสัตว์

- ขายส่งและขายปลีก      ฉบับละ      300      บาท

- ขายปลีก                      ฉบับละ      100      บาท

 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์

(ก) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร  ไม่เกิน  10  ตันต่อชั่วโมง       ฉบับละ     1,500     บาท

(ข) ประสิทธิภาพในการผลิตของเครื่องจักร   ส่วนที่เกิน  10  ตันต่อชั่วโมง

      คิดเพิ่มจาก (ก)  ตันละ  500 บาท เศษของหนึ่งตันให้คิดเป็นหนึ่งตัน

      อายุของใบอนุญาตผลิต มีกำหนดให้ใช้ได้  3  ปี  นับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต

      อัตราค่าธรรมเนียม (ชำระเมื่อมารับใบอนุญาต)

 

3. อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์

- อัตราค่าธรรมเนียม      ฉบับละ    10,000    บาท ต่อปี

  อายุของใบอนุญาตนำ้เข้าซึ่งอาหารสัตว์ มีกำหนดให้ใช้ได้  1  ปี

  อัตราค่าธรรมเนียม (ชำำระเมื่อมารับใบอนุญาต)