วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้

  • Print

          วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ที่ห้ามใช้ (สารเคมีภัณฑ์ต้องห้าม) ที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ามใช้ผสมในอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ อ่านเพิ่มเติม