การเคลื่อนย้ายแพะ

  • Print

     ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วย การอนุญาต การตรวจโรคและการทาลาย เชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 อ่านเพิ่มเติม