กฎหมาย ระเบียบ การเคลื่อนย้ายปศุสัตว์

     กฎหมาย ระเบียบ การเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 อ่านเพิ่มเติม