การสร้างพื้นที่หรือคอมพาร์ทเมนท์ ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

  • Print
                  คำว่า Zoning และ Regionalization มีความหมายเหมือนกัน แต่ปัจจุบันนิยมใช้คำว่า Zoning 
                  Zoning และ Compartmentalization เป็นกระบวนการที่นำไปปฏิบัติโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง เพื่อกำหนดนิยามประชากรสัตว์ (sub-populations) ใน Zone/Compartment ที่มีสถานภาพทางสุขภาพแตกต่างกับที่อื่นๆ โดยสอดคล้องกับข้อเสนอะแนะในข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกของ OIE (OIE Terrestrial Animal Health Codes) สำหรับความมุ่งหมายเพื่อการค้า อ่านเพิ่มเติม