สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ 20 รายการ

            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15-27 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315301, 032-337802 อ่านเพิ่มเติม