สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์

  • Print

                   จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
     1. ตรวจเชื้อ Salmonella spp. และ Serotype ของเชื้อ Salmonella spp. จำนวน 200 ตัวอย่าง
     2. ตรวจเชื้อ Staphylococcus aureus จำนวน 200 ตัวอย่าง
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. อ่านเพิ่มเติม