สอบราคาจ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์

                   จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
            1. ตรวจวิเคราะห์ Beta-agonists จำนวน 80 ตัวอย่าง
            2. ตรวจวิเคราะห์ Nitrofurans Metabolites จำนวน 80 ตัวอย่าง
            3. ตรวจวิเคราะห์ Pyrethroids จำนวน 80 ตัวอย่าง
            4. ตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวะตกค้าง โดยวิธี CM-Test จำนวน 200 ตัวอย่าง
            5. ตรวจวิเคราะห์ Total Bacterial Count จำนวน 20 ตัวอย่าง
                  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
                  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. อ่านเพิ่มเติม