สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม

         จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม ตามรายการดังนี้
         1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง
         2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ชุด
         3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ชุด
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม