สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการ ดังนี้
1.ถังผสมเทียมสนาม ขนาด 3 ลิตร                     จำนวน  10  ใบ
2. ถ้งน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร         จำนวน  3    ใบ
3. ถังเก็บไนโตรเจนเหลว ขนาดไม่ต่ากว่า 30 ลิตร  จำนวน  3   ใบ

 ตามรายละเอียดที่แนบ