สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเเละครุภัณฑ์การเกษตร

                 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรเเละครุภัณฑ์การเกษตร ตามรายการ ดังนี้

1. ถังพลาสติกขนาด 120 ลิตร มีฝาปิด            จำนวน   750  ใบ
2. เครื่องตัดหญ้า-สับหญ้า/กระถิน                  จำนวน   10    เครื่อง    
3. รางอาหารสำหรับเเพะเเละเเกะ                   จำนวน   150  อัน

 ตามรายละเอียดที่แนบ