สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่

                จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือน   เลี้ยงไก่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิน 1,009,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

              2. ไม่เป็นผู้่ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการเเละได้เเจ้งเวียนชื่อเเล้ว

              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ออาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นเเต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาาให้เเก่จังหวัดราชุบรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการเเข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ