สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธาราม

  • Print

              จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธาราม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ