สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

         จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตารายการดังนี้

1. เเอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร              จำนวน   400      ขวด

2. เเอลกอฮอล์ ขนาด 60   มิลลิลิตร              จำนวน   510      ขวด

3. สำลีม้วน  ขนาด 450 กรัม                          จำนวน   200     ม้วน

4. เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 18 ยาว 1 นิ้ว        จำนวน  10,000  เล่ม

5. เข็มฉีดยาพลาสติก เบอร์ 18 ยาว 1.5 นิ้ว     จำนวน  5,000   เล่ม

6. ถุงมือยางตรวจโรค ขนาดเล็ก(S)                จำนวน  5,000    คู่

7. ถุงมือยางตรวจโรค ขนาดเล็ก(M)                จำนวน  10,000   คู่

8. กระบอกพลาสติกสำหรับการเจาะเลือด         จำนวน  15,300  อัน

9. กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 3 มิลิลิตร       จำนวน 6,020  อัน

10. ไซริงก์พลาสติกต้มได้ตกไม่เเตก ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร    จำนวน 100 อัน

11. Stainless Steel Rack 10X10 ช่อง ขนาดช่องภายใจ 15X15 มิลลิลิตร  จำนวน  142 อัน

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ