จำหน่ายพัสดุชำรุด

                  ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุด ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จำนวน 20 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย ผู้สนใจจะขอประมูลราคาพัสดุชำรุด ติดต่อขอดูสภาพพัสดุและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันจำหน่ายพัสดุ โดยกำหนดในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.30 - 10.00 น. และคณะกรรมการจะดำเนินการประมูล ในเวลา 10.20 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ