งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค (Wold Rabies Day)

            งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค (Wold Rabies Day)                                  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและสำนักงงานปศุสัตว์อำเภอโพธาราม ร่วมกับเทศบาลเมืองโพธาราม  ร่วมกันจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค (Wold Rabies Day)  ประจำปี 2559  ณ  วัดโชค ตำบลโพธาราม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  การเลี้ยงสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ แก่ประชาชน  บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข -แมว จำนวน 42 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  54  ตัว

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ