งาน "เที่ยว ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากเเพะ"

             เมื่อวันที่  23 - 24 กันยายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  ได้รับการสนับสนุน  งบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ใน 18 กลุ่มจังหวัดปี 2558/2559 

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ