ข่าวน้ำท่วม

                เมื่อวันที่ 7,9 และ 11 พฤศจิกายน 2559 สพ.ญ.วรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เเละศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์เพชบุรี ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ตามเอกสารที่แนบ