รับมอบโล่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น

  • Print

               นางวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น ด้านการส่งเสริมเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ตามรายละเอียดที่แนบ