รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Update.gif - 1.07 KB  ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรี่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

        ด้วยจังหวัดราชบุรี  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฯ รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ