ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  • Print

Update.gif - 1.07 KB  จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานชื้อในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงิน 848,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบ