ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Update.gif - 1.07 KB  จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานชื้อในการประกวดราคา ครั้งนี้ เป็นเงิน 848,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

Update.gif - 1.07 KB สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

   Update.gif - 1.07 KB    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ตามรายละเอียดแนบ

พระราชทานอาหารในนามคุณฟูฟู

Update.gif - 1.07 KB   เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ และสิ่งของพระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนักขทรงเลี้ยง ได้แก่ อาหารสุนัข จำนวน 50 กระสอบ ข้าวสาร จำนวน 4 กระสอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตา ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามรายละเอียดแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

Update.gif - 1.07 KB   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตามรายละเอียดแนบ

Subcategories