ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม”

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงโคนม ในโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม” โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 160 ราย ในวันที่ 16-23 มกราคม 2557   และวันที่ 19 มกราคม 2557 ไปศึกษาดูงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 

- อำเภอจอมบึง 30 ราย

- อำเภอบ้านโป่ง 40 ราย

- อำเภอบางแพ 40 ราย

- อำเภอโพธาราม 30 ราย

- อำเภอดำเนินสะดวก 20 ราย

- ดูงาน