การเลี้ยงโคนม

        ในปัจจุบันการเลี้ยงโคนมจัดเป็นอาชีพที่มีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับการทำอาชีพเกษตรกรอื่นๆ แต่การเลี้ยงโคนมนั้น ผู้เลี้ยงโคนมจะต้องมีวินัย ขยัน หมั่นดูแลเอาใจใส่โคนมเสมอ รวมทั้งต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสมำ่เสมอ เพื่อที่จะได้พัฒนาทั้งตนเองและฟาร์มโคนมรวมทั้งผลผลิตอยู่ตลอดเวลา นอกจากวิธีการเลี้ยงต่างๆ แ้ล้วผู้เลี้ยงจะต้องสนใจในด้านการผลิตน้ำนมที่สะอาดมีคุณภาพออกสู่ตลาด อ่านเพิ่มเติม