ตารางอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์

  • Print

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อ-โคนม กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม โดยมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 150 ราย และโคนม 50 ราย เข้ารับการอบรมตาม วัน เวลา และสถานที่ ตามตารางการอบรมฯ ดังนี้

 

- อำเภอจอมบึง 30 ราย (โคเนื้อ)

- อำเภอปากท่อ 25 ราย (โคเนื้อ)

- อำเภอบ้านโป่ง 25 ราย (โคนม)

- อำเภอโพธาราม 20 ราย (โคนม)

- อำเภอบ้านโป่ง 30 ราย (โคเนื้อ)

- อำเภอโพธาราม 30 ราย (โคเนื้อ)

- อำเภอเมือง 30 ราย (โคเนื้อ)