ตารางอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงสุกร

           สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดอบรมเกษตรกร ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ด้านสุกร กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีเกษตรกร 400 ราย เข้ารับการอบรมตาม วัน เวลา และสถานที่ ตามตารางการอบรมฯ ดังนี้

- อำเภอจอมบึง 50 ราย

- อำเภอบางแพ 30 ราย

- อำเภอบ้านคา 50 ราย

- อำเภอบ้านโป่ง 35 ราย

- อำเภอสวนผึ้ง 60 ราย

- อำเภอเมืองราชบุรี 60 ราย

- อำเภอโพธาราม 35 ราย

- สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สุขอนามัย  40  ราย

- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือสุขอนามัยในโรงฆ่าสัตว์  40  ราย