กิจกรรม 4 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์/ปศุสัตว์อินทรีย์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโคเนื้อ-โคนม

กิจกรรม 4 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์/ปศุสัตว์อินทรีย์