หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

  • Print

           หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าลูกผสม ซึ่งเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์กับหญ้าไข่มุก ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีศักยภาพสูงทั้งในแง่การให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ดีตามที่ต้องการ เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ

          ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ให้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศไทย หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้เป็นหญ้าที่มีอายุข้ามปี ลำต้นมีลักษณะสูง 2.5-3.5 เมตร ให้ผลผลิตน้ำหนักสด 8-10 ตัน ต่อรอบการตัด ทุก 60 วัน (ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2-2.5 ตัน ต่อรอบการตัด) อ่านเพิ่มเติม