ประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Published Date
ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 February 2016
ทิศทางการควบคุมโรคอหิวาต์สุกรและโรคปากและเท้าเปื่อย 21 August 2015
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 17 July 2015
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 14 May 2015
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ 2 06 March 2015
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 February 2015
กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2558 17 February 2015
โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ 04 November 2014
งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดราชบุรี 26 September 2014
ปศุสัุตว์จังหวัดราชบุรีจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ 26 September 2014
แถลงข่าวข้อเท็จจริง กรณีข่าวลือในสังคมออนไลน์ 22 August 2014
งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 01 August 2014
ประกวดแพะในงาน สับปะรดหวานบ้านคา 21 April 2014
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 16 January 2014
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำเกษตรกรดูงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จ.พังงา 16 January 2014
จังหวัดราชบุรีอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ 16 January 2014
ผู้เชี่ยวชาญฯ ปัญญา ธรรมศาล เยี่ยมกลุ่มแพะก้าวหน้าราชบุรี 16 January 2014
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีออกรายการทางคลื่นวิทยุเรื่องยุทธศาสตร์แพะ 16 January 2014
จังหวัดราชบุรีทำยุทธศาสตร์แพะ-แกะ 16 January 2014
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เร่งพัฒนาฟาร์มแพะ เพื่อเตรียมความพร้อม AEC 16 January 2014
ปศุสัตว์อำเภอจอมบึง เร่งทำฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซิส 16 January 2014
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จังหวัดตากศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะ จังหวัดราชบุรี 16 January 2014
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำรวจข้อมูลด้านการตลาดแพะ จังหวัดราชบุรี 16 January 2014
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอโพธาราม เร่งทำฟำร์มโคนมปลอดโรค 16 January 2014
ผลการประกวดแพะ-ครั้งที่-21 16 January 2014
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดโรงฆ่าแพะ-แกะ มาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย 16 January 2014
ชมรมการพัฒนาแพะ-แกะ เขต 7 ทายุทธศาสตร์ฯและร่วมงานประกวดแพะ ราชบุรี 16 January 2014
ชมรมการพัฒนาแพะ-แกะ จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 16 January 2014
จังหวัดราชบุรี เร่งทำพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 16 January 2014