งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557

           งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 Thailand Green Livestock 2014 ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2557 ณ ด่านกักสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมปศุสัตว์ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และเกษตรกรได้รับทราบความก้าวหน้าอย่างแพร่หลาย ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ และเปิดตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ครบวงจรในราคาถูก เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการปศุสัตว์ ประชาชน และผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์