เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

             ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินงานโครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม ทั้งนี้ ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมีเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดราชบุรี คือ นายสุพจน์ สิงห์โตศรี อยู่บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ได้รับการเข้าเฝ้าพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 อ่านเพิ่มเติม