กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

  • Print

               สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าและการควบคุมประชากรสุนัข-แมว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558 ระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2558

               นางวรรณี  สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า เนื่องในโอกาส มหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม 2558  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี จึงได้จัดทำโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมประชากร สุนัข-แมว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2558 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่มเติม