ฝึกอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์

            สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี จัดฝกอบรมผูประกอบการโรงฆาสัตวในจังหวัดราชบุรี จํานวน 40 คน เพื่อเตรียมพรอมจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ใหเปนไปตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ.2555 หมวด 3 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการฆาสัตว ขอ 17 กําหนดวา ผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ซึ่งผูประกอบการ โรงฆาสัตวตองจัดทําคูมือดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2557 อ่านเพิ่มเติม