โครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ (Green City)

         

           ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์การลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้เงินอุดหนุน (MOU) เพื่อก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในฟาร์มสุกร จำนวน 14 ฟาร์ม (แบ่งเป็น ฟาร์มขนาดใหญ่ 9 ฟาร์ม ขนาดกลาง 3 ฟาร์ม และขนาดเล็ก 2 ฟาร์ม) ในโครงการเมืองเกษตรสีเขียวด้านปศุสัตว์ (Green City) เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2557 โดยประธานในพิธีได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อารักษ์ ชัยกุล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์กัฐพร ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 จังหวัดนครปฐม ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว อ่านเพิ่มเิติม