รายงานสำรวจสัตว์ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2

1. รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนพื้นที่

2. รายงานจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์

3. รายงานโคนม แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร

4. รายงานโคเนื้อ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร

5. รายงานกระบือ สุกร แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร

6. รายงานแพะ แกะแยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร

7. รายงานไก่ เป็ด แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร

8. รายงานสัตว์เลี้ยงอื่นๆ แยกตามจำนวนที่เลี้ยงและจำนวนเกษตรกร

9. รายงานจำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์

10. รายงานจำนวนสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์