กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ปศุสัตว์จังหวัดมอบอาหารเป็ดไข่และเวชภัณฑ์ 24 สิงหาคม 2558
ปศุสัตว์จังหวัดมอบอาหารไก่พื้นเมืองและเวชภัณฑ์ 24 สิงหาคม 2558
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 06 สิงหาคม 2558
กิจกรรม 4 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์/ปศุสัตว์อินทรีย์ 03 กรกฎาคม 2558
มอบพันธุ์สุกร 14 พฤษภาคม 2558
มอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง 09 เมษายน 2558
ขอเชิญเที่ยวชม งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12 12 กุมภาพันธ์ 2558
ตารางอบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงสุกร 18 เมษายน 2557
ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม” 07 กุมภาพันธ์ 2557
การเลี้ยงโคนม 07 กุมภาพันธ์ 2557
ตารางอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ 07 กุมภาพันธ์ 2557