ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ทิศทางการควบคุมโรคอหิวาต์สุกรและโรคปากและเท้าเปื่อย 21 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 17 กรกฎาคม 2558
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 14 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ 2 06 มีนาคม 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2558 17 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ 04 พฤศจิกายน 2557
งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดราชบุรี 26 กันยายน 2557
ปศุสัุตว์จังหวัดราชบุรีจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ 26 กันยายน 2557
แถลงข่าวข้อเท็จจริง กรณีข่าวลือในสังคมออนไลน์ 22 สิงหาคม 2557
งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ปี 2557 01 สิงหาคม 2557
ประกวดแพะในงาน สับปะรดหวานบ้านคา 21 เมษายน 2557
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 16 มกราคม 2557
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำเกษตรกรดูงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จ.พังงา 16 มกราคม 2557
จังหวัดราชบุรีอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ 16 มกราคม 2557
ผู้เชี่ยวชาญฯ ปัญญา ธรรมศาล เยี่ยมกลุ่มแพะก้าวหน้าราชบุรี 16 มกราคม 2557
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีออกรายการทางคลื่นวิทยุเรื่องยุทธศาสตร์แพะ 16 มกราคม 2557
จังหวัดราชบุรีทำยุทธศาสตร์แพะ-แกะ 16 มกราคม 2557
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เร่งพัฒนาฟาร์มแพะ เพื่อเตรียมความพร้อม AEC 16 มกราคม 2557
ปศุสัตว์อำเภอจอมบึง เร่งทำฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลซิส 16 มกราคม 2557
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จังหวัดตากศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะ จังหวัดราชบุรี 16 มกราคม 2557
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำรวจข้อมูลด้านการตลาดแพะ จังหวัดราชบุรี 16 มกราคม 2557
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอโพธาราม เร่งทำฟำร์มโคนมปลอดโรค 16 มกราคม 2557
ผลการประกวดแพะ-ครั้งที่-21 16 มกราคม 2557
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดโรงฆ่าแพะ-แกะ มาตรฐานแห่งแรกของประเทศไทย 16 มกราคม 2557
ชมรมการพัฒนาแพะ-แกะ เขต 7 ทายุทธศาสตร์ฯและร่วมงานประกวดแพะ ราชบุรี 16 มกราคม 2557
ชมรมการพัฒนาแพะ-แกะ จังหวัดราชบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 16 มกราคม 2557
จังหวัดราชบุรี เร่งทำพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 16 มกราคม 2557