แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) รอบ 1/2563

1. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล เรื่อง การรับรู้สถานการณ์การโรค AFS
           - แผนการพัฒนาบุคคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

            - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน 

    2.1 หลักฐานการวางแผน

          - แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

          - แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

          - รายงานการประชุม

          - หนังสือแจ้งเข้าร่วมการประชุม

          - โครงการพัฒนาบุคลกร

           - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

    2.2 หลักฐานการดำเนินงาน

          - เนื้อหาอบรม

          - ภาพการอบรม

          - รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

    2.3 หลักฐานการประเมินการเรียนรู้

          - แบบทดสอบ

          - แบบประเมินผลโครงการ

    2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          - แบบฟอร์มการประเมินติดตามการนำๆปใช้ประโยชน์

          - แบบสรุปผลการประเมิน