แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2563 รอบที่ 2

ตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2563

 

1. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล    

     1.1    แผนการพัฒนาบุคคลากรกรมปศุสัตว์ (IDP)

     1.2   ผลแบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน 

    2.1  หลักฐานการวางแผน

     2.2  หลักฐานการดำเนินงาน

     2.3  หลักฐานการประเมินการเรียนรู้

     2.4  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์