107844

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโป่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามพื้นที่เป้าหมาย โครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รายละเอียดแนบ

 

227915

วันที่ 25 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ นายก.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวโพธิ์ ร่วมดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยมีนายอำเภอบางแพเป็นประธานการดำเนินงาน ในการนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ สนับสนุนไก่ไข่ 4 ตัว อาหารหนึ่งกระสอบ และสุ่มไก่   รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สพ.ญ.ธารทิพย์ บางแก้ว ร่วมดำเนินรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ที่เกิดขึ้นขณะนี้ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งโรคสัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน ดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น

Subcategories

Page 1 of 5