กรมปศุสัตว์ ประกาศรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิ์ภาพสัตว์ สามารถดาวน์โหลด ได้ตามนี้ ตามรายละเอียดแนบ